Kognitiv terapi

Kognitiv terapi, også kjent som kognitiv atfersterapi, er den behandlingsmetoden innenfor psykologi som er forsket mest på. Det finnes en lang rekke evidens for at den er effektiv i behandlingen av en rekke psykiske plager.

Ordet kognitiv beskriver informasjonsbearbeiding vi alle sammen bedriver. Kognitiv terapi er derfor særlig opptatt av måten vi forstår og fortolker oss selv, andre og omgivelsene rundt. Utgangspunktet for denne metoden er at tanker, atferd, følelser og kroppslige fornemmelser gjensidig påvirker hverandre.

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i mønstre som tenkes å opprettholde psykiske plager. For depresjon kan dette for eksempel være negative tanker om en selv eller andre, som igjen bidrar til uhensiktsmessig atferd, som forsterker eller bekrefter de negative antakelsene. Et eksempel på dette kan være at man holder andre på avstand fordi man tenker at andre vil dømme en. Dette fører igjen til at andre trekker seg unna/avviser en, som resulterer i at man får bekreftet en opplevelse av verdiløshet eller ikke å være god nok.

Et typisk eksempel fra angstens verden er at man har uhensiktsmessig atferd i forsøk på å kontrollere eller dempe angsten (for eksempel unngåelse, søk av bekreftelse), som gjør at man ikke får sjekke ut om det man engster seg for/er redd for, faktisk er så truende eller farlig som man tenker. Et eksempel på dette kan være en person under et panikkanfall som mistolker kraftig hjertebank som et symptom på hjerteinfarkt. Personen kontrollerer pusten og holder seg i ro, for å unngå fare. Samtidig som angsten kortsiktig går ned blir denne personen forhindret fra å finne ut om denne hjertebanken faktisk var et tegn på fare, eller om det var en mistolking. Ved å «lene seg inn i angsten», og ikke kontrollere den, kan den samme personen gjøre seg nye erfaringer som korrigerer tolkingen av hjertebank som farlig.

Hva skjer i terapitimen?

I en terapitime hos en kognitiv terapeut vil du og terapeuten som regel starte med å sette en agenda for resten av timen. Her får du mulighet til å påvirke fokusområder for timen. Kognitiv terapi fremhever viktigheten av en god samarbeidsallianse mellom terapeut og klient. Målet er at klienten etter endt terapi skal lære teknikker som gjør at en kan være sin egen terapeut.

Videre vil man jobbe strukturert og fokusert. Alt etter hvilke psykiske plager man arbeider med, finnes det forskjellige modeller for hva som opprettholder plagene hos individet. Du vil lære å bli bevisst og gjenkjenne viktige mønstre i din egen atferd. Du vil også få verktøy til å håndtere situasjoner på en ny måte. Din terapeut vil hjelpe deg å reflektere rundt situasjonene, og også hjelpe deg til å inngå i mer hensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre.

Hjemmeoppgaver er en viktig del av behandlingen, og skaper en rød tråd i behandlingen. Hjemmeoppgavene vil være tilpasset deg, og tar utgangspunkt i dine behov og mål for behandlingen. Disse blir alltid sjekket ut i neste time. Jo mer systematisk du klarer å gjennomføre hjemmeoppgave, jo bedre resultat vil du få av behandlingen. Atferdseksperimenter inngår ofte som en viktig del av behandlingen. Dette går kort fortalt ut på at du får anledning til å teste ut dine fortolkninger gjennom nye atferdsmåter. Fordi vår fortolkninger ofte er svært erfaringsbasert, vil nye erfaringer være en helt sentral måte å endre tankemønstre på.

Passer denne metoden for meg?

Kognitiv terapi er en behandlingsmetode hvor klienten er mer aktiv enn han/hun er i for eksempel EMDR. Det gjelder både i terapitimen og mellom timene. Det er derfor en fordel om du er vant til å arbeide selvstendig, og du bør ha mulighet til å arbeide mellom timene med innholdet i terapi.

Kognitiv terapi har god funnet å ha god effekt på en lang rekke psykiske plager, og kan derfor sies å passe de fleste problemstillinger.

En meta-analyse (Osenbach et al., 2013) og en oppsummering av forskningsfeltet (Berryhill et al., 2019) – der behandling med kognitiv atferdsterapi for depresjon er gitt via videokonsultasjon med psykolog – har vist en like god effekt som når man møtes fysisk på psykologens kontor.

Forskning på kognitiv atferdsterapi for søvnvansker (insomni) over videokonsultasjon viser også lovende resultater (Lichstein et al., 2013; Holmquist, Vincent & Walsh, 2014).

En systematisk forskningsoppsummering (Rees & Maclaine, 2015) av behandling med kognitiv atferdsterapi for diverse angstlidelser gitt via videokonsultasjon med psykolog viser lovende like gode resultater tilsvarende fysisk oppmøte for:

  • PTSD (Hassija & Gray, 2009; 2011; Germain et al., 2009; Turgoose, Ashwick & Murphy et al., 2017: Sistnevnte er oppsummering av 40 studier).
  • Sosial angst (Yuen et al., 2013)
  • Panikklidelse med agorafobi (Bouchard et al., 2004; Lindner et al., 2014)
  • Blandet angst og depresjon (Griffiths et al., 2006; Stubbings et al., 2013)
  • OCD (Vogel et al., 2012; Himle et al., 2006;
    Goetter et al., 2013; Fitt & Rees, 2012; Goetter et al., 2014)

Onlinepsykologene har psykologer med bred erfaring innenfor kognitiv terapi, det er enkelt å bestille time, og du kan gjøre det ved å klikke nedenfor:

Våre psykologer med kompetanse på kognitiv terapi

Kognitiv terapi 1

Emilie Guttormsen

Kognitiv terapi 2

Tine Ramstad

Mathilde Breen

Mathilde Breen

Kognitiv terapi 3

Elise Askheim Johansen

Kognitiv terapi 4

Linn Øfsti

Kognitiv terapi 5

Kyrre Dyregrov

Kognitiv terapi 6

Ann Birgithe Solheim

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.