Personvern

Din trygghet - vårt ansvar

I Onlinepsykologene ønsker vi at psykologsamtaler over nett skal være minst like trygt og sikkert som psykologsamtaler på kontor. Gjennom GDPR-regelverket er Onlinepsykologene pliktig til å informere om hvordan vi behandler personopplysninger. Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring nedenfor.

Personvernerklæring

I denne erklæringen fremkommer det, i henhold til GDPR-regelverket:

  • Kontaktinformasjon til virksomheten
  • Hva slags personopplysninger vi behandler, og til hvilket formål
  • Utlevering av personopplysninger
  • Hvordan vi lagrer dine personopplysninger
  • Sletting av personopplysninger
  • Dine rettigheter

Kontaktinformasjon

Juridisk navn: Onlinepsykologene AS
Org. nr: 919 857 501

Telefonnummer: 408 48 939
E-post: kontakt@onlinepsykologene.no
Postadresse: Helletoppen 36, 5177 BJØRØYHAMN

Daglig leder: Stian Sørheim Espevoll
Styreleder: Kyrre Dyregrov

Hva slags personopplysninger vi behandler og til hvilket formål

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Navn, fødselsnummer, adresse, e-post, telefonnummer, samt din journal.

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Til psykologisk behandling av deg.

Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester.

Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysningene som er relevante og nødvendige i forhold til de formål som er definert ovenfor.

For nærmere informasjon se forskrift om pasientjournal, på lovdata.no

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjeparter. Vi utgir kun dine personopplysninger i det omfang lovgivningen krever dette. Eksempler på dette kan være dersom psykologen mistenker at en klient kan være til skade for seg selv eller andre, eller om psykologens meldeplikt er utløst ved at psykologen får kjennskap til og mistenker barn under 18 år som utsettes for alvorlig omsorgssvikt.

Sikker lagring av personopplysninger

Onlinepsykologene bruker booking- og journalsystemet EasyPractice til behandling av personopplysninger.

Databehandleravtale er inngått med følgende leverandører:

  • EasyPractice

Vårt samtalesystem Whereby, kategoriseres som dataformidler heller enn databehandler, da ingen lyd, bilde eller video lagres. Whereby tilfredsstiller krav til sikre, fullkrypterte samtaleløsninger på nett.

Om det skulle skje et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så fort som mulig.

Sletting av opplysninger

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Dine rettigheter

Som hovedregel har du rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi.

Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til oss og opplyse oss om hva unøyaktighetene består i, og hvordan de kan rettes. Vi vil da svare deg på forespørselen  så fort det lar seg gjøre, og uansett innen 30 dager. Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.
Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener du har mottatt uforsvarlig helsehjelp, er Fylkesmannen riktig adressat for klage.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på mail.