Bedriftspsykolog - tilbud på psykologtjenester til arbeidstakere

Bedriftspsykolog for arbeidstakere 1
Bedriftspsykolog for arbeidstakere

Noen av våre kunder

BEDRIFTSPSYKOLOG FOR PSYKISK HELSE OG ARBEID

Psykiske plager og lidelser utgjør en av de største helseutfordringene i det norske samfunnet i dag. Angst, depresjon og alkoholmisbruk er de tre vanligste lidelsene. Forskning viser at mange psykiske lidelser både kan forebygges og behandles. Der en ikke kan forebygge lidelsen i seg selv kan en likevel forebygge mange av de negative konsekvensene. Psykiske plager eller lidelser trenger ikke være et hinder for å delta i arbeidslivet.

Depresjon, angst og søvnproblemer virker negativt inn på arbeidsevne og -kapasitet. For det første påvirkes forholdet negativt til andre mennesker, enten det er kolleger eller kunder, ved at man kan bli mer tilbaketrukket, engstelig, pessimistisk eller irritabel. For det andre kan man bli mindre produktiv på grunn av redusert energi. Noen blir ukonsentrerte og trette, mens andre får lav selvfølelse og har vansker med å ta beslutninger. Psykiske helseplager kan føre til lavere produktivitet, høyere kostnader, økt risiko for konflikter og mistrivsel for flere enn den som er syk. Behovet for tilrettelegging avhenger av hvor sterkt mann er plaget.

Arbeid har ofte en positiv betydning og assosiasjon for trivsel og helse. Jobben kan være en ønsket plass å dra til, og er for mange en kilde til selvrespekt, trygghet og tilknytning. Det å ha et nettverk, kolleger, gjerne en fysisk arbeidsplass å reise til er faktorer som spiller en rolle for opplevelsen av mening i livet vårt. Særlig under Covid-19 pandemien har mange virkelig fått oppleve hva arbeidsplassen betyr for dem. Arbeid er også med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og økt selvfølelse. Deltakelse i arbeidslivet er med andre ord av stor betydning både for vår identitet, vårt sosiale liv og vår psykiske helse. Vi vet at det å falle utenfor arbeidslivet er forbundet med en rekke helsemessige risikofaktorer.

På den annen side kan arbeidsplassen representere noe negativt for enkelte. Mistrivsel og konflikter kan forårsake betydelig stress og føre til symptomer på depresjon og angst. På de arbeidsplasser der arbeidspresset er urimelig høyt, og der det er lite opplevd kontroll over egen arbeidssituasjon, kan belastningen være større. For bedrifter er derfor tilrettelegging av arbeidet viktig, både når forhold på jobben bidrar til de psykiske plagene og når depresjon eller angst svekker evnen til å fungere i arbeid. Støtte fra ledelse og god tilrettelegging av arbeidsbetingelser og arbeidstid kan gjøre det mulig å fortsette i jobb. De arbeidsplasser som kan dekke behovene for individuell tilpasning ved sykdom kan forvente raskere tilbakeføring til jobb, og bedre psykiske helse og trivsel blant sine arbeidstakere. UtforskSinnet har skrevet mer om hva en bedriftspsykolog er her.

BEDRIFTSPSYKOLOG

Bedrifter kan få flere fordeler av å tilby psykologtjenester til arbeidstakere eller medlemmer. Dette gjelder spesielt i de bedrifter hvor høye krav eller risiko på arbeidsplassen øker presset på arbeidstakerne. Det kan også være aktuelt for de bedrifter som krever mye reising, som fører til fravær fra familie og i større grad ensomhet. Videre er konflikter på arbeidsplassen, livskriser, samt andre psykiske lidelser noen av hovedårsakene til sykefravær over tid i Norge. Bedrifter som har behov for å redusere sykefravær, vil på ulike måter oppleve en positiv effekt av å gi tilbud på psykologtjenester til sine arbeidstakere.

Først og fremst får arbeidstakere rask hjelp ved tilgang til bedriftspsykolog. Mange mennesker venter lenge før de tar steget og ber om hjelp for psykiske vansker. Ofte kan det være lange ventetider før man får den hjelpen man trenger. Lang ventetid kan øke risikoen for at tilstanden opprettholdes unødvendig lenge, eller at den forverres. God psykisk helsehjelp er å få raskt hjelp.

I samtale med bedriftspsykologen kan arbeidstakere drøfte hvordan de kan møte barrierer for tilbakevending til arbeid på en god måte og sammen sette opp en konkret plan for hvordan gå frem. Kombinasjonen av psykisk helsehjelp, gradert sykmelding og tilrettelegging av arbeidsoppgaver kan bidra til at arbeidstakere kommer raskere og tryggere tilbake i jobb. De beste behandlingsresultatene oppnås vanligvis for dem som har en konkret plan for tilbakeføring. Denne planen blir en viktig del av samarbeidet i terapien.

HVA KAN EN BEDRIFTSPYKOLOG BIDRA MED?

 • Raskt utrede og kartlegge psykiske vansker.
 • Vurdere behandlingsbehov og behandlingsplan.
 • Lage mål for behandling relatert både til psykisk helse og arbeid.
 • Samarbeide med arbeidsgiver og eventuelt bedriftshelsetjeneste.
 • Ved behov henvise videre til offentlig spesialisthelsetjeneste og / eller arbeidsinstanser

 

Andre fordeler ved å tilby bedriftspsykolog til arbeidstakere er blant annet:

 • Økt arbeidstakertilfredshet.
 • Økonomiske fordeler på grunn av redusert sykefravær.
 • Økt fokus og motivasjon blant arbeidstakere.
 • Bedre resultat på HMS-undersøkelser for bedriften.

HVORFOR VELGE ONLINEPSYKOLOGENE?

Onlinepsykologene var et av de første selskapene i Norge til å tilby psykologtjenester på nett og har bred faglig kompetanse.

Psykologtjenester på nett er like effektive og trygge som tradisjonelle psykologtjenester og mange opplever også en lavere terskel for å be om hjelp på nett. Lavere terskel for å be om hjelp kan også forebygge alvorligere lidelser. Les mer om hvilke psykiske plager vi kan hjelpe med

Å velge bedriftspsykolog hos Onlinepsykologene har flere fordeler:

 • En sparer tid, da det ikke krever noe reisetid.
 • Tilbudet er lett tilgjengelig og gir dermed en lavere terskel for å be om hjelp.
 • Kort ventetid, slik at en kan få hjelp når en trenger det.
 • Mer fleksibelt: Arbeidstakere kan bestille tid akkurat når det passer.

ONLINEPSYKOLOGENE TILBYR

 • Ordinær eller akutt oppfølging av ansatte via psykologsamtaler på nett (video).
 • Automatisert løsning med svært lite administrasjon for din bedrift.
 • Løsning som gir bedriften god oversikt og kontroll over benyttede timer.
 • Faktura på månedlig basis. Vi tilbyr også faktura på EHF.
 • Tilgjengelighet på ettermiddag, kveld og i helger, noe som gir fleksibilitet for arbeidstakere.
 • Kort eller ingen ventetid.
 • Konkurransedyktige priser.
 • Kurs og undervisning for ansatte og ledere rettet mot forebygging av psykisk uhelse og sykefravær.
Stian Sørheim Espevoll

Bedriftsansvarlig: Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Ta kontakt for mer informasjon

Vurderer din bedrift å tilby arbeidstakere eller medlemmer psykologtjenester, og er interessert i en bedriftsavtale? Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud. 

Ta gjerne direkte kontakt med vår bedriftsansvarlig, Stian Sørheim Espevoll. 

TLF: 408 48 939 

Kontaktskjema