EMDR

Introduksjon til EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden ble oppdaget og utviklet av den amerikanske psykologen Francine Shapiro allerede på 1980-tallet. I EMDR forstår man psykiske plager og psykisk uhelse som forårsaket av minner som ikke er tilstrekkelig bearbeidet og prosessert i hjernen. Når dette er tilfelle kan dette komme til uttrykk i form av en rekke psykiske plager, som for eksempel angst, depresjon, avhengighet, kroniske smerter, m.m.

Også mentale forestillingsbilder kan være fokus i EMDR-behandling, da katastrofescenarioer om hva som kan komme til å skje, eller hvordan en fremtidig situasjon vil bli ofte kan fremstå som veldig skremmende, og forårsake mye frykt og ubehag. Dersom fykten og ubehaget er sterkt nok, kan det medføre betydelig redusert livskvalitet. Et eksempel på dette er en person med panikkangst som er redd for å få panikkanfall, og tydelig kan se for seg hvordan vedkommende vil miste kontroll eller bli gal, og hvor forferdelig dette ville vært. 

 

 

Rasjonalet bak EMDR

Vi vet etter hvert en del om hvorfor akkurat denne metoden virker. Tidligere trodde man at den virket fordi metoden skiftevis stimulerer de to hjernehalvdelene våre, og at en slik stimulering bidrar til prosessering og bearbeiding av traumatiske minner. I dag indikerer mer og mer forskning at EMDRs effekt skjer via belastning av arbeidsminnet.

Arbeidsminnet

Hukommelsen vår kan grovt sett inndeles i to hoveddeler; langtidsminnet og korttidsminnet (sistnevnte kalles ofte arbeidsminnet). Vi vet at arbeidsminnet vårt har begrenset kapasitet til å holde på informasjon. For at vi skal huske informasjon over lenger tid, er vi avhengig av at dette overføres til langtidsminnet. Langtidsminnet har en helt annen kapasitet enn arbeidsminnet.

 

Konsolidering og rekonsolidering

Når minner dannes, vet vi fra forskningen at de er sårbare for påvirkning før de «setter seg» i hukommelsen vår. Konsolidering betegner akkurat denne prosessen hvorpå et minne fester seg i hukommelsen. Spesielt de første 6 timene etter at vi tar inn informasjon, som senere skal bli til et minne, har vist seg å være et tidsvindu hvor minnet er sårbar for påvirkning og endring.

Rekonsolidering betegner den samme «settelsesprosessen», men for et minne som allerede er festet i langtidshukommelsen. Når gamle minner aktiveres, blir de på samme måte sårbare for endringer i det samme 6-timersvinduet.

Hva er EMDR?

Se vår psykolog Kyrre Dyregrov forklare hva EMDR er, og gi eksempel på hvordan EMDR-behandling kan gis over nett.

 

Hva skjer i EMDR-terapi?

EMDR utnytter kunnskapen fra rekonsolidering av minner. EMDR-terapeuten er opptatt av å aktivere de ubehagelige minnene. Dette gjøres ved at du blir bedt om å hente frem det mest ubehagelige ved minnet og legge merke til hva som skjer med deg når du gjør dette. I EMDR vil terapeuten belaste arbeidsminnet ditt for å drive prosesseringen av minnet. Grunnet til at dette driver prosesseringen av det ubehagelige minnet er at arbeidsminnet har begrenset kapasitet. Når du da skal holde det ubehagelige minnet i bevisstheten samtidig som du skal følge psykologens fingre med kjappe øyebevegelser, vil dette kreve så mye av arbeidsminnet ditt at noe må gi etter. Hjernen din klarer ikke å gjøre begge deler. Derfor går klarheten og emosjonaliteten av de vonde minnene ned. Etter endt terapitime sørger hjernen din for at minnet går fra arbeidsminnet til langtidsminnet – minnet rekonsolideres. Under rekonsolideringen lagres denne nye, mindre klare og følelsmessige versjonen av minnet, og det vil være lettere for deg å forholde deg til det.

Siden minner ligger lagret i nettverk i hjernen, vil gamle minner fort aktiveres i situasjoner som kan ligne gamle, traumatiske minner. Du får dermed aktivert tilhørende kroppslige reaksjoner og følelser. Når disse minnene har blitt bearbeidet, vil dette også gjøre at du ikke lenger får de samme ubehagelige opplevelsene i nåtid.

 

Hvem kan EMDR-behandling være til hjelp for?

EMDR ble i utgangspunktet utviklet som en metode å bearbeide og behandle traumatiske opplevelser. Det er etter hvert forskning på som dokumenterer at EMDR har effekt på en lang rekke plager. Deriblant angst, depresjon, rus, smerter, m.m. Dersom du har opplevd eller vært vitne til en eller flere traumatiske hendelser (plutselige dødsfall, voldtekt, omsorgssvikt, mobbing, ulykker eller katastrofer, m.m.), så viser forskning at EMDR er av de mest effektive og kjappe behandlingsmetodene for dette.

Klienter som har forsøkt kognitiv terapi uten effekt kan ofte profitere fra EMDR, som har en litt annen tilgang til psykiske plager enn kognitiv terapi. En del kan slite med at de er for «kognitivt orientert», altså at de er for mye fokusert på det som skjer i hodet, heller enn det kroppslige og det emosjonelle. Dersom dette er tilfelle for deg vil EMDR være et godt alternativ. Om du vegrer deg for å snakke i terapi er også EMDR svært velegnet for deg, da metoden i svært liten grad er «snakke-basert». EMDR kan faktisk gjennomføres helt uten at du sier noe. Dersom det du bærer på er svært tabubelagt eller skamfullt, kan det være vanskelig å verbalisere det. I EMDR er det eneste du trenger å gjøre å følge terapeutens instruksjoner, hente frem ubehaget og legge merke til hva som da skjer.

I Onlinepsykologene innehar vi EMDR-kompetanse, og vi har EMDR-terapeuter som kan formidle dette på en effektiv måte over nett.

Våre psykologer med EMDR-kompetanse

EMDR 1

Trygve Irgens

EMDR 2

Karolina Holstein-Beck

EMDR 3

Kyrre Dyregrov

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.