Intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)

En emosjons- og relasjonsfokusert psykodynamisk terapi

Intensiv dynamisk korttidsterapi (forkortes til ISTDP på engelsk) er en aktiv metode der terapeuten og klienten samarbeider tett om å utforske hva som er vanskelig her og nå i klientens liv. I ISTDP er det fokus på at symptomer oppstår som resultat av hvordan vi håndterer konfliktfulle og angstskapende følelser i nære relasjoner.

ISTDPs forklaringsmodell

Som en psykodynamisk terapimetode tar man utgangspunkt i at våre relasjoner fra oppveksten, og hvordan vi lærte å håndtere dem, gjenspiller seg i våre nye relasjoner.

Mange kan ha hatt barndomserfaringer der man ble straffet, utsatt for aggresjon, latterliggjørelse, avvisning, eller neglisjering når man har uttrykket følelser som sinne, glede, tristhet eller sårbarhet.

Slik lærer mange gjennom disse vonde erfaringene at visse følelser er:

 • farlige,
 • uakseptable,
 • motsetningsfulle,
 • uønskede,
 • og vekker skyld, skam, smerte og angst i nære relasjoner

For å beskytte oss selv eller de vi er glade i, utvikler vi dermed ulike strategier som er mer eller mindre hensiktsmessige.

Disse strategiene regulerer angst, og undertrykker følelser og skaper avstand i relasjoner. De fungerer på kort sikt, og i barndommen, men ikke på lang sikt i voksenalder, hvis det blir for rigid. Strategiene har en «pris» i form av symptomer og vanskelige relasjoner.

Til tross for at oppveksten er sentral i forklaringsmodellen er det viktig å vite at det ikke betyr at man nødvendigvis bare trenger å fokusere på fortiden i ISTDP.
Ofte utforsker man hva som skjer her og nå i møte med terapeuten eller i andre viktige relasjoner.

Utvidet angstforståelse

Mange forbinder angst med panikkanfall eller eksterne fobier. I ISTDP anses angst derimot mer som et kontinuum der man kan være lett stresset helt opp til panikkangst eller dissosiasjon. Angsten kan både være bevisst og ubevisst og medføre diverse kroppslige symptom. I fravær av en ytre trigger kan våre indre konfliktfulle følelser være angstvekkende tilnærmet som en «affektfobi».

Kroppen gir signaler som kan informere oss om man er innenfor eller utenfor toleransevinduet sitt. I ISTDP lærer man å identfisere når man er utenfor og får hjelp til og lærer hvordan man kan regulere seg. I ISTDP jobber man aktivt ut ifra disse kroppslige signale slik at klienten føler seg ivaretatt og kan bygge økt angsttoleranse og kapasitet – slik som man trener muskler.

Angstkapasitet - "Toleransevinduet"

Vi har alle våre terskler for hvor mye indre og ytre press vi håndterer men også hvor mye aktivering vi trenger for å prestere. Dette handlingsrommet omtales som «toleransevinduet» og er et sentralt verktøy i ISTDP. For en andel klienter er det å utvide toleransevinduet sitt et viktig prosjekt i seg selv for å øke kapasiteten til å møte utfordringer og kjenne konfliktfulle følelser bevisst.

Når man jobber med toleransevinduet og følelser er en enkel huskeregel “grønt, gult og rødt lys”. Kroppslige “grønne lys” indikerer at man kan undersøke ubevisste/bevisste følelser. Kroppslige “gule lys” indikerer at følelser undertrykkes aktivt og at man kanskje trenger hjelp til å regulere før følelser utforskes. Kroppslige “røde lys” indikerer at man ikke bør utforske følelser men få hjelp til å regulere og reflektere.

Eksempler på angstsymptom innenfor og utenfor toleransevinduet:

Grønt lys: Du føler deg anspent, sukker når du får vanskelige spørsmål, er litt klam i hendene og kan ha vanlig hodepine.

Gult lys: Du har bl.a dårlig mage, mye luft i magen, føler deg veldig slapp/tung, løs avføring, føler du må på do, kan bli kvalm, ha dårlig smak i bunnen, slite med migrene.

Rødt lys: Du kan bl.a få plutselig dårlig syn, tinnitus, dissosiere (f.eks uvirkelighetsfølelse, ikke tilstede i egen kropp), bli svimmel, ha vansker med perspektivtaking og impulskontroll eller projisere (tillegne andre dine egne følelser og tanker).

Når man har mye av gult og/eller rødt lys er det viktig å bygge angst- og affektkapasitet dvs evnen til å kjenne og kroppslig oppleve konflikfyllte følelser før de kan bearbeides.

Fokus i timen med psykolog

Relasjonen mellom pasienten og terapeuten er helt sentral og avgjørende i ISTDP.

Enkelt oppsummert vil man i møte med terapeuten i ISTDP få hjelp til å:

 1. Identifisere og utfordre uhensiktsmessige strategier (forsvar)
 2. Identifisere forsvarenes «pris»: Dvs sammenhengen med symptomer
 3. a) Identifisere og utvide toleransevinduet
  b) Regulere angst når nødvendig
 4. Komme i kontakt med bevisste og ubevisste konfliktfulle følelser

Når forsvarene er identifisert, utfordret, og angsten er regulert, begynner klienten å bli klar for å komme i kontakt med konfliktfulle følelser.

Disse må så kjennes kroppslig og bearbeides slik at man kan få nye positive erfaringer med følelsene. Ofte skjer denne bearbeidelsen i sammenheng med nære relasjoner i nåtid og fortid.

Utbytte fra ISTDP-terapi

ISTDP har like god effekt som andre terapimetoder og kan være til hjelp for:

 • å redusere symptomer,
 • jobbe med motivasjon og motstand i terapi
 • lære å regulere egen angst
 • identifisere og endre egne uhensiktsmessige strategier
 • gi økt innsikt,
 • økt selvmedfølelse,
 • gi tilgang til energi og mening,
 • og muliggjør mer intime relasjoner.

Hvem kan ISTDP være til hjelp for?

Dette er en effektiv metode som kan være til hjelp for ulike vansker som bl.a:

 • mangel på energi/overskudd og motivasjon,
 • man har mistet gleden og mening i ting som tidligere gav det,
 • man unngår ting og isolerer seg,
 • kjenner mye uro/stress/angst,
 • bekymrer seg og grubler mye,
 • man har lavt selvbilde/selvfølelse,
 • har vansker med nærhet/intimitet,
 • klarer ikke å stå opp for seg selv og egne behov
 • eller tvert imot har vansker med å kontrollere sinnet sitt.

Studier på effekten av psykodynamisk terapi som ISTDP viser at den også kan være til hjelp for behandling av medisinsk uforklarlige symptomer som:

 • ulike mage- og tarmproblemer som kvalme, diaré, luft, smerter o.l.
 • migrene,
 • svimmelhet,
 • plutselig dårlig syn eller tinnitus,
 • eller vansker med å tenke klart eller sammenhengende.

Alle disse kan være ulike symptomer på at man er utenfor toleransevinduet sitt og undertrykker overveldende konfliktfulle følelser.

Forskning viser at denne metoden har god effekt og er minst like effektiv som andre anerkjente terapimetoder, og kan være til hjelp for mange ulike diagnoser som bl.a.:

 • depresjon,
 • diverse angstlidelser,
 • traumer,
 • relasjonelle vansker og
 • personlighetsforstyrrelser.

Om du tenker ISTDP kan passe for deg, så har vi ISTDP-kompetanse hos Onlinepsykologene. Du kan bestille time her (spesifiser at du ønsker en ISTDP-fokusert tilgang).