Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper

En lykkelig person som smiler vitner om følelsene våre som viktige positive egenskaper og ressurser i våre liv.
Bilde: pixnio

Som vi skal se nærmere på er følelser våre medfødte positive men også utfordrende egenskaper. Følelelser er sentrale når det gjelder vår velvære, selvfølelse og relasjoner, men kan når undertrykkes lede til depresjon.

Derfor ønsker vi med denne artikkelen å gi deg en oversikt over hvorfor følelser er positive egenskaper, viktige verktøy og ressurser i våre liv.

Følelser:

  • Gir viktig informasjon om verden/omgivelsene, våre behov, verdier og mål​
  • Beskytter oss​
  • Gir retning og motivasjon for handling​ – er vårt emosjonelle «kompass»
  • Er «bindelimet» i våre relasjoner​

Følelser kjenner allerede verden og beskytter oss

Som nevnt i første artikkel, moderne psykologi er fundert i evolusjonspsykologien. Det betyr at mange av våre positive egenskaper ikke bare er kulturbetinget men dypt forankret i vår biologi. Det vil si at mange av våre følelser, tankemåter, væremåter og relasjonsstiler er utviklet fordi det har økt sannsynligheten for overlevelse og å skaffe seg levedyktig avkom.

Derfor kan man si at følelsene kjenner verden «før oss» da de uten så mye erfaring kan informere oss om våre omgivelser og har en innebygget «løsning» tilgjengelig på problemet.

Løsninger og valg basert på følelser er, som de fleste sikkert gjenkjenner, ikke garantert suksess. Likevel, har våre veloverveide avgjørelser ofte god nytte av å være fundert på følelser – da de reflekterer våre behov, ønsker og verdier. Det er når man lever ut ifra og i tråd med disse positive egenskaper at man føler man er «mer i kontakt med seg selv» i stedet for andres forventninger og krav.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 1
Bilde: Wikimedia commons

Naturligvis vil uttrykket, hva som trigger følelser og hva man tilegner det av betydning til en viss grad variere fra kultur til kultur. Likevel, går man ut ifra at alle mennesker deler visse grunnfølelser og at hva som trigger dem også i mange tilfeller er universelle. De fleste mennesker blir f.eks sinte eller redde når de trues eller skamfulle når de latterliggjøres. Hva som derimot kan anses som å være latterlig vil naturligvis variere.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 2
Vitner Gorillaens «smil» om glede?
Bilde: Wikimedia Commons

Derfor går man ut ifra at i hvert fall de fleste pattedyr, gjennom naturlig og seksuell seleksjon, har utviklet ulike avanserte «adferdsprogram». Mer eller mindre positive egenskaper som vi kaller og opplever som «følelser».

Vi antar at følelsene våre, som vi skal se nærmere på, er utviklet for å håndtere og mestre ulike utfordringer som er potensielt farlige for oss – særlige sosiale utfordringer. Disse utfordringene har krevd raske og automatiske reaksjoner slik at vi ikke må gjenoppfinne «hjulet» gjennom refleksjon hver gang man møter en hvis utfordring.

Følelser er relasjonelle

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 3
Bilde: pxhere.com

Da mennesker er et sosialt flokkdyr, som særlig i spedbarnstadiet er totalt avhengig av andre mennesker, er mange av våre følelser spesialisert på relasjoner. Dette fordi det kan bokstavelig talt være livsfarlig å bli avvist og utstøtt fra familien sin og historisk sett fra flokken sin.

Dette betyr at følelser grunnleggende sett er relasjonelle og spesialisert på ulike måter for å knytte oss sammen. De hjelper oss med en effektiv kommunikasjon, oppfattelse og vurdering som ideelt sett ivaretar alles behov og grenser.

Vi kommuniserer følelser med vårt kroppsspråk, ansiktsuttrykk, tone og volum i stemmen, og med ord og handlinger både bevisst og ubevisst.

Vår «følelseskompetanse» utvikles i et nært, fintunet og rytmisk samspill ved hjelp av speiling og fortolkning mellom omsorgsgiver og barnet allerede fra spedbarnsalderen av. Her utvikles særlig evnen til selvregulering av følelser og mentalisering («evnen til å se seg selv utenfra og andre innenfra» dvs å forstå andres intensjoner og vurderinger av deg) – to svært viktige ressurser for psykisk velvære og nære relasjoner.

Følelsenes positive egenskaper: Motiverer og informerer oss

Følelser informerer oss (vårt bevisste selv) om behov eller lyster vi har og motiverer oss til å oppfylle dette behovet gjennom energien den fyller eller tapper kroppen vår med.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 4
Bilde: Pixabay.com

De primære fysiske behovene våre er naturligvis kjennbare – når jeg trenger mat føler jeg meg sulten og oppsøker og spiser mat. Når jeg trenger søvn føler jeg meg trøtt og går og legger meg osv – dette kaller vi historisk sett for drifter.

I motsetning til drifter tenker man at følelser ikke er ferdig utviklet ved fødselen og at man sosialiseres inn i en «følelseskultur» både innad i familien og ellers i kulturen sin. Dette avgjørende samspillet skal vi se nærmere på i del 2 – hvorfor følelser kan være vanskelige og vonde og hvordan denne utviklingen skjer.

Selv om vi ofte kanskje ikke kjenner grunnen til hvorfor vi akkurat nå har en bestemt følelse kan vi tenke lignende angående følelser som ved drifter:

Tristhet/sorg

Når jeg av ulike grunner trenger å bli ivaretatt kan jeg kjenne meg trist eller kjenne et savn. Når jeg har mistet en meningsfull relasjon eller noe annet viktig kaller vi tristheten for sorg.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 5
Bilde: maxpixel.net

Når jeg er trist vil min adferd kanskje være i form av gråt, henge litt med overkroppen, ha en lavere energi, trekke meg tilbake og ha en lavere interesse for stimuli.

Det avgjørende er at jeg automatisk oppfører meg på en slik måte at andres lyst til å gi meg omsorg vekkes – dersom man befinner seg i et miljø der andre er tilgjengelige for å gi omsorg naturligvis.

Hvis ikke blir det fort viktig å skjule sorgen da avvisningen blir et ekstra traume i seg selv.

I sorgen bearbeider vi tapet, ofte sosialt, slik at vi til en hvis grad kan gi slipp, tar lærdom av hvorfor vedkommende var så viktig og vi kan fortsette våre liv.

Det betyr ikke at man trenger å glemme eller ikke å forholde seg til den eller det tapte lenger – men at man selv ikke også går tapt.

Glede

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 6
Bilde: Max Pixel

Glede er ofte en følelse som hjelper oss i å knytte sosiale bånd.

Den kan gi oss energi, motivasjon og interessere for å andre personer gjennom at man er mer åpen, oppsøkende, utforskende, leken, kreativ og humoristisk.

Når man er glad informerer kroppsspråket vårt effektivt til andre at man er ufarlige og har gode intensjoner og hjelpe andre i å slappe av i vårt nærvær.

Sinne

Når mine grenser, verdier og integritet trues og jeg vil stå opp for meg selv og mine behov blir jeg sint – noe som hjelper meg til å være sterk, selvhevdende, tydelig og handlekraftig.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 7
Bilde: goodfreephotos.com

Det kommuniserer tydelig mine grenser til andre og reduserer sannsynligheten for overtramp.

For mange kan de positive og konstruktive aspektene ved sinne og lignende følelser være en viktig oppdagelse i terapi og gi etterlengtede og viktige ressurser i livet ellers!

Når vi er sinte kan vi ofte kjenne oss varme og sterke, men det er heller ikke uvanlig at mange kjenner angst/ubehag og blir anspente.

Les mer og bli kjent med ditt konstruktive sinne her eller om hvorfor sinne blir vanskelig og destruktivt.

Skam

Når jeg har gjort noe som kan medføre at jeg avvises eller støtes ut kan jeg føle skam – en slags sosial smerte som vil motivere meg til å trekke meg tilbake og være forsiktig for å gjenta det om igjen.

Skammen kan slik i visse tilfeller være en ressurs som hindrer oss i å gjøre ting som potensielt vil medføre avvisning eller utestengelse fra flokken – helt avgjørende overlevelsesegenskaper i f.eks et jeger- og samlersamfunn.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 8
Bilde: Maxpixel.net

Skam kan også variere i hvor konstruktivt og destruktivt det er.

For mange mennesker som oppsøker terapi har skammen tatt over store deler av livet og man unngår relasjoner og situasjoner i frykt for ydmykelse og flauhet samtidig som man er ekstremt selvkritisk, streng og rett og slett vond og nedlatende mot seg selv.

Les mer om skam her.

Skyld

Når jeg vil forsones kan jeg derimot føle skyld og ydmykhet noe som vil øke sannsynligheten for at man mottar tilgivelse.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 9
Bilde: pixabay.com

Her er det viktig at man kan kommunisere at man forholder seg til det grenseoverskridende man utsatte den andre for, tar ansvar og utviser skyldfølelse. Skyld er dermed en viktig følelse og ressurs for å reparere konflikter i nære relasjoner. Å komme i kontakt med ubevisst skyldfølelse er også en svært sentral komponent i intensiv korttidspsykodynamisk terapi (ISTDP).

Les mer om skyld her.

Avsky

Når jeg utsettes for noe som medfører potensiell smitte eller det som oppleves som en moralsk forkastelig handling kjenner jeg på avsky på samme måte som når vi ser eller lukter noe råttent. Det motiverer meg til å avvise, å holde avstand og deler informasjonen effektivt til andre i nærheten slik at de også skyr personen eller maten.

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 10
Bilde: Wikimedia commons

Informerer oss om våre verdier og meningsfulle mål

Følelser: Bli kjent med dine positive egenskaper 11
Bilde: Pexels

Følelser er viktige ressurser for å bli bedre kjent med våre verdier og å finne meningsfulle mål.

Som nevnt kan vårt sinne informere oss om når våre eller andres grenser er trådt over og man ønsker å gjeninnføre rettferdighet. Skam og skyld kan også på motsatt side informere oss når vi har brutt vår egne standarder og slik være til motivasjon for å endre oppførsel.

Vår sorgreaksjon etter et tap av en relasjon, gjenstand eller rolle vitner også for oss hvor verdifullt og viktig det eller den var for oss og kan slik sett gjøre oss bevisste på hva vi har behov for og motivere oss til å gjenoppsøke det.

«Hvis følelser er så «fantastiske» positive egenskaper hva er så problemet?»

Når følelser er så viktig ressurser for våre liv er det i hvertfall forståelig hvorfor det blir vanskelig når man ikke har tilgang til dem. F.eks så står man ikke opp for seg selv og sine behov, det blir vanskelig med nærhet og relasjoner, hverdagen og gjøremål mister mening, og man vet ikke hva min vil eller har behov for i hverdagen og livet sitt. Da kan terapi være til hjelp.

På den andre siden kan nok mange ikke kjenne seg igjen i disse beskrivelsene av at følelser er positive egenskaper og opplever tvert imot at følelser er vanskelige og vonde, og vil helst unngå dem.

Som vi skal se på i neste artikkel finnes det flere ulike forståelige grunner til at følelser blir vanskelig.

Heldigvis er det mulig å fri nåtidige relasjoner og erfaringer fra fortidige ubearbeide følelser, relasjoner og erfaringer slik at følelsene virkelig kan bli nyttige ressurser i våre liv og relasjoner.

Leave a comment